23/2022/TT-BQP

Trích yếu: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS”

Ngày ban hành: 12/04/2022

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

  • Tệp tin đính kèm:

  • BQP_2022_VB%20Di_TT_23__1.pdf Tải về
23/2022/TT-BQP

Hồ Văn Thành