triển khai Văn bản của Trung ương ban hành

Cập nhật lúc: 16:00 27/07/2022

1. Văn bản của Chính phủ ban hành:

Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

2. Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành:

- Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

- Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm;

- Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”;

- Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 công bố Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 921/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2022.

Nội dung các Văn bản nêu trên được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Đắk Lắk (www.daklak.gov.vn) và Sở Giao thông vận tải..

Hồ Văn Thành