Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”

Cập nhật lúc: 09:44 13/04/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • KH%20UBND%20tinh%20(QD36%20BQP)(1).pdf Tải về

 KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biếnLuật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3863/QĐ-BQP ngày 05/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025";

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-BQP ngày 06/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 36/QĐ-BQP ngày 06/01/2022 của Bộ Quốc phòng về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án) nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Tổ chức triển khai thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, nội dung của Đề án sát với tình hình thực tiễn; hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch đề ra.

2. Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị Quân đội và các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện Đề án. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các sở, ban, ngành có liên quan trong tỉnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, các lực lượng, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng nguyên tắc, quy định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN      CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

1

Tiếp nhận tài liệu, phim phóng sự và biên soạn giáo án phục vụ tập huấn, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.

Hằng năm

(theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh

Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan.

2

Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hiểu biết, nhu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật về biên phòng của cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới của tỉnh.

 

Quý I, II/2022

(theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP)

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Hai huyện biên giới

Các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương có liên quan

3

Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

 

 

a) Tham gia tập huấn toàn quốc (chuyên sâu) và tập huấn trong Bộ Quốc phòng, BĐBP về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.

 

Quý II/2022      (có kế hoạch riêng).

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Sở Tư pháp;

Các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành có liên quan.

b) Tổ chức tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.

Quý II/2022

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành có liên quan.

c) Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, địa phương; cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết.

Quý II, III/2022

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh;

Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành có liên quan.

4

Triển khai ứng dụng (App) tìm hiểu pháp luật về Biên phòng Việt Nam và các vấn đề có liên quan trên thiết bị di động thông minh.

Quý II/2022

Bộ Chỉ huy          .   BĐBP tỉnh; CN Viettel tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

5

Xây dựng phóng sự, video clip tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam

 

a) Quan điểm của Đảng, Nhà nước về biên phòng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Quý II/2022

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Sở TT&TT; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh nơi địa đầu Tổ quốc.

 

 

Quý III/2022

c) Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng "nền biên phòng toàn dân", "thế trận biên phòng toàn dân" vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

 

 

Quý III/2022

d) Bộ đội Biên phòng Việt Nam thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia và trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

 

 

Quý IV/2022

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh và hợp tác quốc tế phục vụ đất nước hội nhập và phát triển.

 

 

Quý II/2023

e) Hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”, củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân dân nơi biên giới.

 

Quý III/2023

g) Bộ đội Biên phòng vận động người uy tín tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

 

 

Quý IV/2023

h) Xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền về biên phòng, nền biên phòng toàn dân, chức năng, nhiệm

vụ, kết quả các lĩnh vực công tác của BĐBP.

 

Hằng năm

6

Thông tin, tuyên truyền pháp luật về biên phòng và các vấn đề có liên quan thông qua hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân đến các quốc gia láng giềng, trong khu vực; tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm của các nước trong công tác này.

 

Hằng năm

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Sở Ngoại vụ

Sở Thông tin và truyền thông; các cơ quan, đơn vị có liên quan

7

Tổ chức ký kết các quy chế, chương trình phối hợp nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân sinh sống tại địa bàn tiếp giáp hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật về biên phòng và các lĩnh vực khác có liên quan.

Hằng năm

Hai huyện biên giới và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

8

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết tại các đơn vị Quân đội, Công an trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;     Công an tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

9

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết bằng các hình thức, biện pháp phù hợp; nhất là kế thừa, phát huy kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”; kết hợp với thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch, các phong trào tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Hằng năm

BĐBP tỉnh;     do lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương quyết định.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

10

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong tham gia tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về biên phòng.

Hằng năm

  Do lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

11

Tổ chức thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở.

Hằng năm

   Sở TT & TT; do lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan; cơ quan thông tấn, báo chí địa phương trong tỉnh

12

Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam

Quý III/2023      (Xây dựng kế hoạch riêng)

Bộ Chỉ huy

BĐBP tỉnh; Sở Tư pháp

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan

13

Kiểm tra việc thực hiện Đề án.

Hằng năm

Bộ Chỉ huy

BĐBP tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

14

Sơ kết thực hiện Để án.

Quý IV/2023     (Xây dựng kế hoạch riêng)

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh;   Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan

15

Tổng kết thực hiện Đề án.

Quý IV/2025

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

Từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, dự toán kinh phí thực hiện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

  1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo về cơ quan Trung ương theo quy định.
  2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch của tỉnh, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian.
  3. Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án; tổ chức tập huấn về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền; phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản của địa phương tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết; gương người tốt, việc tốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
  4. Chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân hai huyện biên giới (Buôn Đôn, Ea Súp) xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án và triển khai thực hiện hiệu quả.

          2. Sở Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

          3. Sở Tài chính: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán, báo cáo cấp có thẩm quyền bảo đảm ngân sách thực hiện Kế hoạch này.

          4. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Cử cán bộ tham gia hội nghị tập huấn; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết (có photo tài liệu gửi kèm theo Kế hoạch này) với các hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả./.

 

Hồ Văn Thành