Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cập nhật lúc: 16:02 15/06/2022

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh (photo kèm theo); Sở Giao thông vận tải triển khai như sau:

Giao các phòng, ban thuộc sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh liên quan đến Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tuyên truyền kết quả, rà soát, xây dựng văn bản, chính sách mới về thúc đẩy thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh.