DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO QUYẾT ĐỊNH 755

Cập nhật lúc: 09:58 15/03/2024

Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ: VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHL; GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Quyết định  số: 755 /-UBND ngày 21/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

 

 

 

STT

Tên TTHC

Thời hạn

giải quyết

Đa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cung ứng dịch vụ công trực tuyến

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

STT

Tiếp nhận

Trả kết quả

 

 

III

Du lịch khác (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải)

128

Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

02 ngày làm việc đối với phương tiện là xe ô tô và 07 ngày làm việc đối với phương tiện thủy nội địa kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không quy định

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; 

 

Toàn trình

x

x

129

Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

02 ngày làm việc đối với phương tiện là xe ô tô và 07 ngày làm việc đối với phương tiện thủy nội địa kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không quy định

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; 

 

Toàn trình

x

x

130

Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Không quy định

- Luật Du lịch ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; 

Toàn trình

x

x

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

HỒ VĂN THÀNH