DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO QUYẾT ĐỊNH 597

Cập nhật lúc: 09:55 15/03/2024

Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC
 THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Quyết định số:597/QĐ-UBND ngày 10 /3 /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

 Thủ tục hành chính cấp tỉnh mới ban hành

 Lĩnh vực đường bộ 

 

TT

 

Tên thủ tục hành chính

 

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Mức độ cung ứng DVCTT (mức độ 2, 3, 4)

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

Tiếp nhận

Trả kết quả

01

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

không

Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ

4

x

x

02

Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

không

4

 

x

03

Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

không

4

x

x

 

Phụ lục II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC
 THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Quyết định số:597/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

 Thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung

 Lĩnh vực đường bộ (Công bố tại số thứ tự: 39, 30, 37, 35, 36, 38, 29, 28 Mục 4 Danh mục kèm theo Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí,

lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Mức độ cung ứng DVCTT (mức độ 2,3,4)

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

Tiếp nhận

Trả kết quả

01

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ

4

x

x

02

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Không

4

x

x

03

Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ

4

x

x

04

Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Không

4

 

x

05

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Không

4

x

x

06

Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Không

4

 

x

07

Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Không

4

 

x

08

Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Không

4

x

x

09

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

- Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 và Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015.

4

x

x

10

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

4 đến 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Không

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

- Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 và Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021  của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015.

4

x

x

11

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Trong 5 ngày làm việc kể kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

 

Không

4

x

x

 

 

 

HỒ VĂN THÀNH