Quy định cấp phó các đơn vị thuộc UBND tỉnh năm 2021

Cập nhật lúc: 09:38 20/01/2021

Quy định số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, như sau:

Số TT

Tên sở, ngành

Số lượng

Phó Giám đốc

Ghi chú

1

Sở Nội vụ

3

 

2

Sở Tư pháp

3

 

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

 

4

Sở Tài chính

3

 

5

Sở Công Thương

3

 

6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

 

7

Sở Giao thông vận tải

3

 

8

Sở Xây dựng

3

 

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

4

 

10

Sở Thông tin và Truyền thông

2

 

11

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

3

 

12

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3

 

13

Sở Khoa học và Công nghệ

2

 

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

 

15

Sở Y tế

3

 

16

Thanh tra tỉnh

3

 

17

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

4

 

18

Sở Ngoại vụ

2

 

19

Ban Dân tộc

2

 

 

Tổng cộng

57

 

Hồ Văn Thành