Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Cập nhật lúc: 08:55 17/01/2024

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Công văn số 298/UBND-TH, ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai công bố Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Sở Giao thông vận tải thông tin về nội dung Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1747/QĐ-TTg, ngày 30/12/2023 với nội dung, hình thức phù hợp.

Hồ Văn Thành