góp ý Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải

Cập nhật lúc: 14:26 18/08/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • DTHAO_QUYET_DINH.doc Tải về
  • CV%20XIN%20Y%20KIEN%20QUYET%20DINH%20QUY%20DINH%20CHUC%20NANG%20NHIEM%20VU%20QUYEN%20HAN%20CUA%20SO%20GTVT.pdf Tải về

Ngày 18/8/2021 Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 1557/SGTVT-KHTH Về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh;
   Thực hiện Công văn số 7815/UBND-TH ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về việc chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải;
Sở Giao thông vận tải đã xây dựng Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải;

Để Dự thảo Quyết định được ban hành bảo đảm đúng quy trình và thời gian quy định. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nghiên cứu, góp ý đối với nội dung Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải. Ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Giao thông vận tải, 07 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Buôn Ma Thuột, trước ngày 09/9/2021 để tổng hợp, hoàn thiện gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành theo quy định (có Dự thảo Quyết định kèm theo).

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải nội dung Dự thảo Quyết này trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo quy định tại Điều 129 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quan tâm, phối hợp./.

 

Hồ Văn Thành