Văn bản của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải

Cập nhật lúc: 16:10 28/10/2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10339/UBND-CN, ngày 22/10/2021 về việc triển khai các văn bản của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Sở Giao thông vận tải tuyên truyền, phổ biến các nội dung sau:

1. Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 được ban hành kèm theo Quyết định số 1782/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải;

2. Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 được ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải;

3. Công văn số 11037/BGTVT-VT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc phối hợp chỉ đạo triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. (Có văn bản gửi kèm).

Hồ Văn Thành