Cơ Cấu tổ chức

Cập nhật lúc: 13:29 14/05/2018

      Phân công nhiệm vụ lãnh đạo theo Quyết định số : 369/QĐ-SGTVT ngày 11/05/2021

 1. Giám đốc: Đỗ Quang Trà

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các hoạt động của Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải giao. Chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở;

- Công tác tài chính, cải cách hành chính, quan hệ đối ngoại;

- Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của tỉnh;

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Chủ các tải khoản của Sở; chịu trách nhiệm về nội dung và ký các văn bản, hợp đồng, báo cáo và các chứng từ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo hoạt động của phòng: Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh;

 c) Kiêm các chức danh:

- Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh;

- Thành viên Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân của tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của tỉnh; Ban chỉ đạo khẩn nguy hàng không của tỉnh;

- Thành viên của một số ban của tỉnh (khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao);

- Chủ tịch các Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, tuyển dụng;

- Theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải các huyện: Ea Súp, Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuột.

2. Phó giám đốc: Lê Công Du

a) Là người phát ngôn của Sở;

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Xử lý công văn đến;

- Điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc đi vắng và ủy quyền;

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình giao thông theo phân cấp;

- Công tác quản lý, bảo trì đường bộ (đối với hệ thống đường tỉnh), đường thủy nội địa theo phân cấp;

- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở Giao thông vận tải;

- Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác, các công trình khác liên quan đến công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông đường bộ, giấy phép lưu hành đặc biệt (đối với hệ thống đường tỉnh);

- Công tác khoa học công nghệ giao thông vận tải;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở phân công;

- Chịu trách nhiệm về nội dung và ký các văn bản, hợp đồng, báo cáo và các chứng từ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chỉ đạo hoạt động của các phòng: Quản lý chất lượng công trình giao thông, và Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp.

c) Kiêm các chức danh:

- Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh (Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới);

- Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh;

- Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Ủy viên Hội đồng khoa học tỉnh;

- Thành viên Ban chỉ đạo Biên giới của tỉnh;

- Thành viên của một số ban của tỉnh (khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao);

- Theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải các huyện: Cư M’gar, Krông Búk, Ea H’leo và Thị xã Buôn Hồ;

3. Phó giám đốc: Lê Đình Minh

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác thu, chi hoạt động hành chính; công tác thuế, phí, lệ phí; công tác hành chính của Sở;

- Công tác quản lý vận tải đường bộ và đường thủy nội địa;

- Công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp, đổi và thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa;

- Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, giấy phép xe tập lái;

- Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng và phương tiện thủy nội địa;

- Đăng ký cấp biển số xe máy chuyên dùng và phương tiện thủy nội địa;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở phân công;

- Chịu trách nhiệm về nội dung và ký các văn bản, hợp đồng, báo cáo và các chứng từ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chỉ đạo hoạt động của Văn phòng và  Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.

b) Kiêm các chức danh:

- Thành viên Ban chỉ đạo phát triền kinh tế Hợp tác xã tỉnh;

- Thành viên Ban chỉ đạo phát triển Du lịch của tỉnh; Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tình;

- Thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích của tỉnh;

- Thành viên Ban chỉ đạo thu nợ thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước;

- Trưởng Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ ngành Giao thông vận tải;

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự và các công tác quân sự của cơ quan;

- Trưởng Ban kết nghĩa với Buôn MHăng, xã Cư Huê, huyện EaKar;

- Thành viên của một số ban của tỉnh (khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao);

- Theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải các huyện: Krông Pắk, Ea Kar, Krông Năng và M’Đrắk.

4. Phó giám đốc: Võ Kế Thắng

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh;

- Công tác pháp chế của ngành;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Công tác quản lý, bảo trì đường bộ theo phân cấp (đối với hệ thống quốc lộ được ủy quyền quản lý);

- Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác, các công trình khác liên quan đến công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông đường bộ, giấy phép lưu hành đặc biệt (đối với hệ thống quốc lộ được ủy quyền quản lý);

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở phân công;

- Chịu trách nhiệm về nội dung và ký các văn bản, hợp đồng, báo cáo và các chứng từ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chỉ đạo hoạt động của phòng: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và phòng Pháp chế - An toàn.

b) Kiêm các chức danh:

- Thành viên của một số ban của tỉnh (khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao);

- Theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải các huyện: Krông Ana, Cư Kuin, Krông Bông và Lắk;

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban thuộc Sở

        a) Văn phòng Sở: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và lao động; tài chính kế toán, tài sản; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, hành chính - quản trị;

          b) Thanh tra Sở: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

          c) Phòng Pháp chế - An toàn: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở công tác pháp chế và an toàn giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

          d) Phòng Kế hoạch: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

          đ) Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

          e) Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa;         

          h) Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

          3. Các đơn vị sự nghiệp công lập:

      Ban Quản lý dự án Vố sự nghiệp