Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành GTVT

Cập nhật lúc: 16:29 13/12/2021

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành GTVT

 

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 557/TB-BGTVT "Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành GTVT"

Theo đó, Bộ  trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT; bước đầu đã hình  thành một số cơ sở dữ  liệu (CSDL) chuyên ngành như  tài sản kết cấu hạ  tầng giao  thông, phương  tiện, người điều khiển phương tiện trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu của ngành GTVT trên các hệ thống riêng lẻ, chưa được kết nối thành CSDL dùng chung để khai thác, chia sẻ phục vụ mục tiêu quản lý chỉ đạo, điều hành các hoạt động của ngành GTVT.

Để hình  thành được  các bộ CSDL dùng  chung ngành GTVT và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ GTVT giai đoạn 2021- 2025,  Bộ  trưởng yêu cầu : 
Trung tâm CNTT khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ  liệu  chuyên  ngành  GTVT  và  Kế  hoạch  xây  dựng Chính  phủ  điện  tử  Bộ GTVT năm 2022, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành trước 31/12/2021. Phối hợp với Văn phòng Bộ, các Vụ tham mưu, Tổng cục, các Cục nghiên cứu xây dựng các văn bản quy định về cập nhật, duy trì, quản lý, khai thác các CSDL của Bộ, các dữ  liệu phải đảm bảo có  tính pháp  lý đầy đủ, chính xác và được cập nhật  thường xuyên để kịp  thời chia sẻ, kết nối với các bộ, ngành, địa phương khác và cung cấp cho xã hội. Theo dõi, giám  sát việc  thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện  tử,  chuyển  đổi  số  của  các  đơn  vị  thuộc Bộ;  tổng  hợp,  báo  cáo Bộ  các  khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần thiết có đề xuất để lãnh đạo Bộ chủ trì họp để giải quyết tháo gỡ.

Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục  trực  thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch của Bộ để xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết tại đơn vị mình với từng nhiệm vụ cụ thể, bao gồm nguồn lực, thời gian và đầu mối thực hiện; trong đó ưu tiên triển khai các nhiệm vụ hình thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành dùng chung, phục vụ nhu cầu quản  lý, điều hành của Cục và của Bộ. Lưu ý  trong quá  trình thực hiện cần nghiên cứu, tham khảo, học tập mô hình từ các nước trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng có hiệu quả vào điều kiện  thực  tế lĩnh vực chuyên ngành mình quản lý.