6325/UBND-TH

Trích yếu: Danh mục các văn bản hết hiệu lực

Ngày ban hành: 08/08/2019

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

6325/UBND-TH

Hồ Văn Thành