37_2021_ND-CP

Trích yếu: Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

Ngày ban hành: 06/04/2021

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

  • Tệp tin đính kèm:

  • 37_2021_ND-CP.pdf Tải về
37_2021_ND-CP

Hồ Văn Thành