03/2021/TT-BNV

Trích yếu: Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ngày ban hành: 05/07/2021

Hình thức ban hành:

Cơ quan ban hành:

  • Tệp tin đính kèm:

  • TT%2003_signed.pdf Tải về
03/2021/TT-BNV

Hồ Văn Thành