Tổng kết cơ quan năm 2020

Cập nhật lúc: 10:20 13/01/2021

 

Năm 2020 - năm thứ 5 triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016-2020 của tỉnh. Với phương châm “Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2020 trên các mặt công tác

Quốc lộ: Đạt 134,165 tỷ đồng, bằng 112% KH (KH: 120 tỷ đồng).

Tỉnh lộ: Đạt 92,958 tỷ đồng, bằng 100% KH (KH: 92,958tỷ đồng).

Tổ chức kiểm định phương tiện: 76.786 lượt phương tiện, bằng 106,64 % KH (KH: 72.000 lượt).

Thẩm định thiết kế cải tạo xe: 169 hồ sơ, bằng 140,83 % KH (KH: 120 hồ sơ).

Cấp mới giấy phép lái xe: 42.183 GPLX, bằng 102,88 % KH (KH: 41.000 lượt).

Cấp đổi, cấp lại phép lái xe: 20.552 GPLX, bằng 114,17 % KH (KH: 18.000 lượt)

Khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt: 809.297 nghìn tấn.km, bằng 101,16% KH (KH: 800.000 nghìn tấn.km)

Lượng vận tải hành khách đạt: 15.629 nghìn lượt người, bằng 86,83% KH (KH: 18.000 nghìn lượt người);

Lượng hành khách luân chuyển đạt: 5.622.020 nghìn lượt người.km, bằng 93,70% KH (KH: 6.000.000 nghìn lượt người.km).

Kết quả xét công nhận sáng kiến, giải pháp công tác năm 2020: Tham mưu Hội đồng sáng kiến xét công nhận 03 sáng kiến cho 22 cá nhân.

- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động năm 2020 như sau:

+ Công chức: Tổng số 44 người, hoàn thành tốt nhiệm vụ 44 người (trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 26 người).

+ Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 06 người, hoàn thành tốt nhiệm vụ là 06 người.

+ Công chức trong đơn vị sự nghiệp: 1 người, HTXSNV là 1 người.

+ Viên chức và hợp đồng lao động: 26 người, HTXSNV: 01 người, HTTNH là 25 người.