Thứ sáu , Ngày 02 Tháng 10 Năm 2020
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự