Triển khai sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC

Cập nhật lúc: 10:58 15/02/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • Mau_CBCCVC_PhieuDienThongTin.doc Tải về
Thực hiện Công văn số 136/SNV-CCVC ngày 25/01/2019 của Sở Nội vụ, về việc triển khai sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ CBCCVC. Sở Giao thông vận tải yêu cầu tất cả công chức, viên chức và người lao động tiến hành khai “Phiếu điền thông tin cán bộ, công chức, viên chức” theo mẫu và ký tên xác nhận các thông tin này chính xác. 
Yêu cầu gửi “Phiếu điền thông tin cán bộ, công chức, viên chức” về Văn phòng Sở trước ngày 25/02/2019 để tổng hợp. (Kèm file mềm gửi vào địa chỉ Email: thanhhv@gtvt.daklak.gov.vn).