Công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giai thông, kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 08:01 30/10/2020

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 về việc  ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giai thông, kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Sở Giao thông vận tải triển khai lực lượng phối hợp và mở đợt công tác bảo đảm trật tự an toàn giai thông, kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với các nội dung:

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về các Quy định trách nhiệm trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giai thông, kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đưa tin bài đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện thường xuyên, rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn. (Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh gửi kèm).

triển khai tổ chức tuyên truyền bằng một hoặc nhiều các loại hình như: trên hệ thống truyền thanh cơ sở; cổ động trực quan; tuyên truyền miệng… về các nội dung theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh

Hồ Văn Thành