Kết quả CCHC 6 tháng đầu năm 2021

Cập nhật lúc: 15:01 02/07/2021

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021, Sở đã ban hành Kế hoạch số 2563/KH-SGTVT ngày  29/12/2020, về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 với các mục tiêu: Kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết công việc và siết chặt kỷ cương hành chính đảm bảo sự quản lý, điều hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tạo bước chuyển biến mới trong ngành Giao thông vận tải.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính được tổ chức thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và kế hoạch của Sở đã đặt ra, cụ thể như sau:

- Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện theo đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện các TTHC của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công; chấp hành nghiêm túc các văn bản quy định về thực hiện TTHC đã được công bố. Sở phối hợp với Trung tâm niêm yết công khai 84 TTHC; thông tin cụ thể danh sách các TTHC được Sở rút ngắn thời gian thực hiện ( giảm từ  01, 02, 05 và 10 ngày ); công khai thưc hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 18 TTHC, mức độ 4 đối với 04 TTHC trên Trang điện tử của Sở; công khai thông tin tiếp nhận và tiến độ giải quyết các TTHC trên trang một cửa của tỉnh, màn hình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế hoạt động hành chính “ Một cửa” đảm bảo tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng trong việc giải quyết thủ tục hành chính, niêm yết công khai. Tham mưu công bố danh mục và quy trình nội bộ 84 TTHC của Sở. Đến nay, Sở có 86 thủ tục hành chính, trong đó: lĩnh vực vận tải 21 TTHC, lĩnh vực Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe 16 TTHC, Quản lý hành lang an toàn đường bộ 21 TTHC, Xe máy chuyên dùng 09 TTHC, lĩnh vực thủy nội địa 11 TTHC, Hoạt động xây dựng 04 TTHC, Cấp phép lưu hành đặc biệt và Đăng kiểm mỗi lĩnh vực 01 TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở, trang thông tin một cửa của tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 26.449, trong đó: Số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ: 24.658 (tiếp nhận trực tuyến mức độ 3: 2.971 hồ sơ; mức độ 4: 9 hồ sơ; trực tiếp: 21.678 hồ sơ; qua dịch vụ BCCI: 0 hồ sơ); số hồ sơ kỳ trước chuyển qua: 1.791.

+ Tổng số hồ sơ giải quyết trong kỳ:

Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 25.227; trong đó, giải quyết trước hạn: 25.136 hồ sơ; đúng hạn: 91 hồ sơ, quá hạn: 0.

Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 1.219; trong đó, trong hạn: 1.219, quá hạn: 0.

- Các phòng ban và bộ phận tiếp nhận trả kết quả tại Trung tâm hành chính công đã cập nhật 100% hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên iGate.

Đồng thời, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của Sở luôn có nhân viên Bưu điện làm việc để phục vụ cho việc chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích sau khi người dân và doanh nghiệp có nhu cầu trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Nhìn chung, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục được Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo xuyên suốt nên phần lớn các công việc đề ra đều được triển khai và hoàn thành đúng Kế hoạch: Công tác rà soát, xây dựng văn bản được thực hiện thường xuyên; việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đang được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế nên các công việc của Sở. Đặc biệt Sở Giao thông vận tải đã thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết một số TTHC, làm hài lòng các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện TTHC tại Sở.

Hồ Văn Thành